Algemene voorwaarden en gegevens

Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 1305.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 • 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk
  en/of koop en verkoop door Adema Rolluiken en Zonwering, gevestigd te Stiens, hierna te noemen Adema, aangegaan.
 • 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Adema zijn algemene voorwaarden.
 • 1-3 Bijzondere van Adema zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

 • 2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2-2 Mondelinge toezeggingen door Adema zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Adema binden de laatste niet,
voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen
alle werknemers en medewerkers die geen prokuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.

 • 4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoeringen van reparatiewerkzaamheden en installatie- dan wel
  andere werkzaamheden wordt eerst bindend voor Adema door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
 • 4-2Elke met Adema aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid
  van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
 • 4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., zomede gegevens in drukwerken,
  tekeningen, afbeeldingen e.d door Adema bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te
  goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen.

 • 5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
  Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhoging ondergaan,
  ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
 • 5-2 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 6 Uitbesteden werk derden.

 • 6-1 Opdrachtgever machtigt Adema om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenste
  tijdstip te laten uitvoeren.
 • 6-2 De opdrachtgever gaat akkoord met de overdracht door hem aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen,
  voortvloeiende uit de door Adema met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 7 Tekeningen.

 • 7-1 Als Adema opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebasseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen,
  aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Adema te verrichten
  werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
 • 7-2 Adema zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren
  produkten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend.

arikel 8 Leveringstermijnen.

 • 8-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
 • 8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Adema zijn de werkzaamheden ter hand
  te nemen.
 • 8-3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 • 8-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de levergstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan
  die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen

Artikel 9 Montage

 • 9-1 Indien Adema zijn offerte montage inhoudt dan wordt daaronder verstaan montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.
 • 9-2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc dan worden de kosten van montage als ook de kosten van eventueel
  metsel- en hak en breekwerk , steigerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken van vloeren, wanden en plafons
  als meerwerk in rekening gebracht.
 • 9-3 Vertraging bij de uitvoering der montage ontstaan tengevolge van niet tijdige of vakkundige bouwvoorbereiding
  heeft een meerprijs ten gevolg.

Artikel 10 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Adema is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen,
dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Goederen reizen voor rekening en risico van de opdracht-
gever, ook indien franco wordt geleverd. Het transport wordt door Adema alleen verzekerd, indien de opdrachtgever
zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 11 Wijziging der opdracht

 • 11-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever
  aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever
  extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben zullen aanleiding
  geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 • 11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan
  moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan adema ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per
  telefoon opgegeven, dan is het ricico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever
 • 11-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door
  Adema buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 12 Annuleren

 • 12-1 Ïndien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door
  Adema reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief
  lonen en sociale lasten, over te nemen, Voorts zalhij Adema bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn
  het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Adema te vrijwaren tegen vorderingen van
  derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der goederen.
 • 12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Adema zich alle rechten voor om volledige
  nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Reklame

 • 13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig
  te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Adema terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
  Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Adema wijst op gebreken,
  die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte
  is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
 • 13-2 Adema dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te controleren.
 • 13-3 Indien de reklame naar het oordeel van Adema juist is, zal hij te zijner keuze hetzij en billijke schadevergoeding
  betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen
  na terugzending daarvan in de orginele toestand.
  Adema is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaand verplicht.
 • 13-4 Reklames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel
  of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid.

 • 14-1 Adema is niet aansprakeljk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van:
  • a) Overmacht, zoals verderin deze voorwaarden omschreven.
  • b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ongeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege
   hem te werk zijn gesteld.
 • 14-2 Adema is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal
  alsmede aan het werk en/of egendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld
  van Adema van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en)
 • 14-3 Dit artikerl is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
 • 14-4 Adema zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
 • 14-5 Bij het uitvoeren van door Adema aangenomen werk, is hij nimmer aansprakelijk voor ontstane beschadiging
  aan datgene wat direkt ligt naast of een geheel uitmaakt met het deel, dat door hem is aangenomen (zoals schade aan
  aangrenzende binnenmuren, buitenmuren, tegelwerk etc). Ook is Adema nimmer aansprakelijk voor enige, waar dan ook
  ontstane schade die door of tijdens het verwijderen van het geen door hem moest worden vervangen, is opgetreden.
 • 14-6 Adema is nimmer aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met de
  toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden
  met de opdracht, respektievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens
  wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan Adema is gegeven.
 • 14-7 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigenheden zijn nimmer argumenten
  om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Adema schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud.

 • 15-1 Zolang Adema geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van
  werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt,
  eigendom van Adema.
 • 15-2 Het eigendomsvoorbehoud van Adema blijft bestaan indien hij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever
  heeft.
  Adema heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
  verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van
  faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 • 15-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het
  verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendoms-
  overdracht tot zekerheid of anderzins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen
  heeft voldaan.

Artikel 16 Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen verleend Adema gedurende een periode van vijf jaar garantie op materiaal-
en montagefouten. Op bedieningssytemen van rolluiken en zonweringen verleend Adema één jaar garantie.
Gedurende de vier opvolgende jaren worden alleen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht.

Artikel 17 Risico bij reparatie

Bij Adema in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij Schade of verlies ten gevolge hiervan zal door
Adema nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies van de betrokken goederen
van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten lastevan de opdrachtgever resp.
bewaargever komen.

Artikel 18 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het
vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande
als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transort
naar Adema of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Adema,
ex- en importverboden, gehele og gedeeltelijk mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen
en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Adema, danwel in de middelen van vervoer van derden,
het overleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandingheden meebrengen
leveren voor Adema overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder
dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. c.q.
overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen,
totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

 • 19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat
  dus enige ingebrekestelling vereist is.
 • 19-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Adema ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten
  overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen
  zulks te zijner keuze.
 • 19-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Adema eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement
  mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd
  of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een
  derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.
  In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Adema op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Betaling

 • 20-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 20-2 Adema is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de
  opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der fakturen.
 • 20-3 Adema is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als
  buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
 • 20-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-
 • 20-5 Uit het enkele feit dat Adema zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid
  tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op alle door Adema gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk
verricht.

Artikel 22 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,daaronder begrepen de enkele in-
vordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Adema
indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.